–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Post Affiliate Pro

Akceptacja warunków

Quality Unit, s. r. o. (zwana dalej “Quality Unit”) świadczy swoje usługi (zdefiniowane poniżej) na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.qualityunit.com (“Strona”) oraz *.postaffiliatepro.com (adres URL konta Użytkownika), zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług (“OWU”).
Akceptując niniejszy Regulamin lub uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu lub Strony, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli Użytkownik podpisuje niniejszy Regulamin w imieniu spółki lub innej osoby prawnej, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiej osoby i jej podmiotów zależnych niniejszym Regulaminem, w którym to przypadku terminy “Użytkownik” lub “Twój” odnoszą się do takiej osoby i jej podmiotów zależnych. Jeśli Użytkownik nie ma takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, nie może zaakceptować niniejszego Regulaminu i nie może korzystać z Usługi.

Korzystając z konta hostingowego Post Affiliate Pro (“Usługa”), wszystkich usług Quality Unit, s.r.o., zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki korzystania z usługi”).

Quality Unit zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecną usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, będą podlegać Warunkom Korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na te zmiany. Jeśli jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu nie jest możliwa do zaakceptowania przez Użytkownika, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu do Usługi i korzystania z niej.

Opis usługi

Usługa” obejmuje (a) Witrynę, (b) system pomocy i czatu LiveAgent, narzędzia i usługi dostarczane przez Witrynę i przez API LiveAgent udostępniane przez Witrynę, oraz (c) wszelkie oprogramowanie, dane, tekst, obrazy, dźwięki, wideo i treści udostępniane przez Witrynę lub usługi, lub opracowane przez API LiveAgent (łącznie określane jako “Zawartość”).
Wszelkie nowe funkcje dodane lub rozszerzające Usługę są również przedmiotem niniejszych warunków.

Dostęp i korzystanie z usług

Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, Użytkownik może uzyskać dostęp do Usługi i korzystać z niej wyłącznie w wewnętrznych celach biznesowych, zgodnie z Umową. Użytkownikowi nie wolno:

 • udzielać licencji, sublicencji, sprzedaży, odsprzedaży, wynajmu, dzierżawy, transferu, cesji, dystrybucji, czasowo udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać Usługę do celów komercyjnych lub oddawać ją do dyspozycji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie;
 • korzystać z Usługi w celu przetwarzania danych w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, lub
 • korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w sposób, który zakłóca lub zaburza integralność lub działanie Usługi i jej elementów.

Z zastrzeżeniem ograniczonego prawa do dostępu i korzystania z Serwisu, wyraźnie przyznanego Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu, wszelkie prawa, tytuły i udziały w Serwisie i jego komponentach pozostają i należą wyłącznie do Quality Unit. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać ani hakować Serwisu w celu fałszywego sugerowania sponsorowania lub powiązania z Quality Unit, ani w inny sposób próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu lub powiązanych z nim systemów lub sieci.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, wiadomości i inne materiały, które zamieszcza lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego loginu i konta oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane pod jego loginem lub kontem. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że jego login może być używany tylko przez jedną (1) osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób nie jest dozwolony. System automatycznie wykryje takie zachowanie, a Użytkownik zgadza się, że Quality Unit może naliczyć za to dodatkową opłatę miesięczną.

Quality Unit zastrzega sobie prawo do dostępu do dowolnego lub wszystkich kont Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na jego prośby o pomoc techniczną. Będziemy utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych. Nie ujawnimy danych Użytkownika, chyba że będzie to wymagane przez prawo lub jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie techniczne i transmisja Usługi, w tym treści Użytkownika, mogą być przekazywane w sposób niezaszyfrowany i obejmować:

 • transmisje przez różne sieci;
 • zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych połączonych sieci lub urządzeń oraz
 • przekazywania zewnętrznym sprzedawcom Quality Unit i partnerom hostingowym w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, przechowywania danych i powiązanych technologii wymaganych do obsługi i utrzymania Usługi. Quality Unit dołoży uzasadnionych starań, aby opublikować na stronie lub powiadomić Użytkownika o wszelkich planowanych przestojach w działaniu Serwisu.

Zaniechanie przez Quality Unit wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin jest umową pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit, nawet jeśli ma on postać elektroniczną i nie został fizycznie podpisany przez Użytkownika i Quality Unit,. Reguluje on korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit.

Warunki konta

 • Aby korzystać z tej Usługi, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
 • Użytkownik musi być człowiekiem. Konta zarejestrowane za pomocą “botów” lub innych zautomatyzowanych metod są niedozwolone.
 • Aby zakończyć proces rejestracji, należy podać pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła. Quality Unit nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane Treści i działania wykonywane w ramach jego konta (nawet jeśli Treści są zamieszczane przez inne osoby, które posiadają konta w ramach konta głównego).
 • Korzystając z serwisu, użytkownik nie może podawać się za kogoś innego ani przybierać czyjejś tożsamości.
 • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych. Korzystając z Serwisu, użytkownik nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).

Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje zamknięcie Konta Użytkownika. Chociaż Quality Unit zakazuje takiego zachowania i treści w Serwisie, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Quality Unit nie może ponosić odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie, a mimo to Użytkownik może być narażony na kontakt z takimi materiałami. Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu na własne ryzyko.

Płatności, zwroty, warunki podwyższania i obniżania klasy

Wszystkie plany obejmują wstępny bezpłatny okres próbny trwający 14 dni.

Do opłacenia konta wymagana jest ważna karta kredytowa. Wszystkie powtarzające się płatności są przetwarzane przez nasze procesory płatnicze Braintree, Stripe lub PayPal. Jeśli nie podasz Quality Unit danych swojej karty kredytowej w ciągu bezpłatnego okresu próbnego, Twoje konto zostanie zawieszone i będzie można je reaktywować jedynie poprzez podanie danych karty kredytowej. Po podaniu danych karty kredytowej zostaniesz obciążony rachunkiem, a Twój okres próbny zostanie zakończony.

Opłata za usługę jest pobierana z góry za każdy miesiąc i nie podlega zwrotowi (na zasadzie pay-as-you-go). Nie oferujemy zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące usługi, zwrotów za aktualizację/obniżenie planu subskrypcji ani zwrotów za miesiące niewykorzystane przy otwartym koncie. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich użytkowników nie przewiduje się żadnych wyjątków.

Wszystkie opłaty nie zawierają żadnych podatków, obciążeń ani opłat nałożonych przez organy podatkowe, a Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich takich podatków, obciążeń lub opłat nałożonych przez organy podatkowe, z wyłączeniem wyłącznie podatków obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (federalnych lub stanowych).

W przypadku podwyższenia lub obniżenia poziomu planu, karta kredytowa podana przez Użytkownika zostanie automatycznie obciążona nową stawką w następnym cyklu rozliczeniowym.

Obniżenie subskrypcji Usługi może spowodować utratę Treści, funkcji lub pojemności Konta Użytkownika. Quality Unit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką utratę.

Zmiany i aktualizacje rozliczeń

Właściciel konta ma prawo zażądać aktualizacji danych rachunkowych zawartych na fakturach za korzystanie z Usługi. Wniosek o aktualizację musi zostać złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres support@postaffiliatepro.com w ciągu pierwszych 15 dni od daty wystawienia ostatniej faktury. Użytkownikowi zostanie wystawiona nota uznaniowa oraz zaktualizowana faktura zawierająca nowe informacje rozliczeniowe. Prośby złożone po upływie 15 dni od daty wystawienia ostatniej faktury zostaną odrzucone, a Użytkownik będzie musiał poczekać na wystawienie nowej faktury w kolejnym dniu rozliczeniowym.

Licencje przechowywane na naszych serwerach w chmurze

Wiadomości e-mail wysyłane z konta będą zapisywane w bazie danych przez okres 2 miesięcy.
Kompleksowe zestawienie nieprzetworzonych kliknięć będzie przechowywane w bazie danych przez okres 6 miesięcy.

Obsługa numeru identyfikacyjnego VAT

Jeśli klientowi został nadany prawidłowy i ważny numer VAT (zgodnie z prawem europejskim), jest on wyłącznie odpowiedzialny za podanie numeru VAT w odpowiednim polu w swoim profilu klienta. Quality Unit nie zwraca pieniędzy klientom, którzy sami nie wprowadzą numeru NIP.

Anulowanie i rozwiązanie umowy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe usunięcie swojego konta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto, przechodząc do sekcji Moje konto w swoim panelu i wybierając opcję anulowania subskrypcji.

Po usunięciu konta cała zawartość (tekst i pliki) zostanie natychmiast usunięta z serwisu. Po usunięciu konta nie będzie można odzyskać tych informacji.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z usługi przed końcem opłaconego miesiąca, rezygnacja stanie się natychmiast skuteczna i nie zostanie ponownie obciążony kosztami.

Quality Unit, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek innej usługi Quality Unit, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub Twojego dostępu do Konta, a także utratę i zrzeczenie się wszystkich Treści znajdujących się na Twoim Koncie. Quality Unit zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Modyfikacje usług i cen

Quality Unit zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia usługi (lub jakiejkolwiek jej części) z lub bez uprzedzenia oraz odmowy wszelkiego bieżącego i przyszłego korzystania z usługi, zawieszenia lub zamknięcia konta (jakiejkolwiek jego części) lub korzystania z usługi oraz usunięcia i wyrzucenia wszelkich treści Użytkownika w usłudze, z dowolnego powodu, w tym, jeśli Quality Unit uzna, że Użytkownik naruszył niniejsze warunki.

Quality Unit dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celu ostrzeżenia Cię przed zawieszeniem lub zamknięciem Twojego konta. Wszelkie podejrzenia o oszustwo, nadużycie lub nielegalną działalność, które mogą stanowić podstawę do zakończenia korzystania z Usługi, mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania.
Ceny wszystkich Usług, w tym między innymi miesięczne opłaty za subskrypcję Usługi, mogą ulec zmianie za 30-dniowym wypowiedzeniem. Takie powiadomienie może zostać przekazane w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmian na stronie Quality Unit (www.qualityunit.com) lub w samej Usłudze.

Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie muszą być zgodne z prawem autorskim UE.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie. Twój profil i przesłane materiały pozostają Twoją własnością. Jeśli jednak Ty lub inna osoba posiadająca konto pod Twoim kontem upubliczni jakiekolwiek treści, zgadzasz się na to, aby inni mogli je oglądać i udostępniać.

Quality Unit nie kontroluje wstępnie treści, ale Quality Unit i osoby przez nią wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić lub usunąć wszelkie treści dostępne za pośrednictwem serwisu.

Warunki ogólne

Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie “tak jak jest” i “tak jak jest dostępna”.

Pomoc techniczna jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont płatniczych i jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i czatu internetowego w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 GMT+1.

Użytkownik rozumie, że Quality Unit korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do działania Serwisu.

Nie wolno modyfikować, adaptować lub hakować Serwisu ani modyfikować innej strony internetowej w taki sposób, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Serwisem, Quality Unit lub jakąkolwiek inną usługą Quality Unit.

Nie wolno odtwarzać ani ponownie wykorzystywać kodu źródłowego, który jest publicznie dostępny. Dotyczy to również wszystkich skryptów javascript.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części serwisu, sposobu korzystania z serwisu, kodu komputerowego obsługującego serwis ani dostępu do serwisu bez zgody Quality Unit.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać Treści i Konta zawierające Treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierają groźby, zniesławienia, oszczerstwa, obsceniczne lub są w inny sposób niedopuszczalne albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Słowne, fizyczne, pisemne lub inne formy nadużycia (w tym groźby znęcania się lub odwetu) w stosunku do jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub członka zarządu Quality Unit spowodują natychmiastowe zamknięcie konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Usług, w tym Treści Użytkownika, może odbywać się w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać, publikować, hostować ani transmitować niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości typu “spam”. Dotyczy to również programów pocztowych typu Opt-in Opt-out. Mamy prawo do zablokowania konta w przypadku złamania tych zasad.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jeśli zużycie pasma przekroczy miesięczny limit lub znacznie przekroczy średnie zużycie, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta lub zdławienia hostingu plików do czasu zmniejszenia zużycia pasma lub uaktualnienia konta.

Quality Unit nie gwarantuje, że (i) usługa spełni Twoje konkretne wymagania, (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem usługi spełni Twoje oczekiwania.

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, dobrej woli, użytkowania danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli Quality Unit została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z serwisu; (ii) kosztów nabycia zastępczych towarów i usług wynikających z jakichkolwiek produktów/danych/informacji/usług zakupionych lub uzyskanych/wiadomości otrzymanych/transakcji zawartych za pośrednictwem lub z serwisu; (iii) nieuprawnionego dostępu lub zmiany Twoich transmisji/danych; (iv) oświadczeń lub postępowania osób trzecich w serwisie; lub (v) wszelkich innych spraw związanych z serwisem.

Niewykonanie przez Quality Unit jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy kierować na adres support@postaffiliatepro.com

Post Affiliate Network

Korzystając z konta Post Affiliate Network (“Serwis”), wszystkich usług Quality Unit, s.r.o., zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków (“Warunki korzystania z Serwisu”).

Quality Unit zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub poprawiają obecną usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Korzystania z Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało zgodę na te zmiany.

Warunki konta

 • Aby korzystać z tej Usługi, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.
 • Użytkownik musi być człowiekiem. Konta zarejestrowane za pomocą “botów” lub innych zautomatyzowanych metod są niedozwolone.
 • Aby zakończyć proces rejestracji, należy podać pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła. Quality Unit nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane Treści i działania wykonywane w ramach jego konta (nawet jeśli Treści są zamieszczane przez inne osoby, które posiadają konta w ramach konta głównego).
 • Korzystając z serwisu, użytkownik nie może podawać się za kogoś innego ani przybierać czyjejś tożsamości.
 • Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych. Korzystając z Serwisu, użytkownik nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).

Naruszenie którejkolwiek z tych umów spowoduje zamknięcie Konta Użytkownika. Chociaż Quality Unit zakazuje takiego zachowania i treści w Serwisie, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Quality Unit nie może ponosić odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie, a mimo to Użytkownik może być narażony na kontakt z takimi materiałami. Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu na własne ryzyko.

Płatności, zwroty, warunki podwyższania i obniżania klasy

Do opłacenia konta wymagana jest ważna karta kredytowa. Wszystkie płatności cykliczne są przetwarzane przez nasz procesor płatniczy 2checkout.

Opłata za usługę jest pobierana z góry za każdy miesiąc i nie podlega zwrotowi. Nie będzie zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące usługi, zwrotów za aktualizację/obniżenie sybskrypcji wersji, ani zwrotów za miesiące niewykorzystane przy otwartym koncie. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich użytkowników nie przewiduje się żadnych wyjątków.

Wszystkie opłaty nie zawierają żadnych podatków, obciążeń ani opłat nałożonych przez organy podatkowe, a Użytkownik jest sam odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich takich podatków, obciążeń i opłat.

W przypadku aktualizacji lub obniżenia poziomu planu, karta kredytowa, którą podałeś, zostanie obciążona nową stawką, a cykl rozliczeniowy zostanie zresetowany. Stare powtarzające się zamówienia zostaną wstrzymane przez nasz zespół.

Obniżenie subskrypcji Usługi może spowodować utratę Treści, funkcji lub pojemności Konta Użytkownika. Quality Unit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką utratę.

Anulowanie i rozwiązanie umowy

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe usunięcie swojego konta. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto, przechodząc do sekcji Moje konto w swoim panelu i wybierając opcję anulowania subskrypcji.

Po anulowaniu konta cała zawartość konta (tekst i pliki) zostanie natychmiast usunięta z serwisu. Po usunięciu konta użytkownika nie będzie można odzyskać tych informacji.

Jeśli zrezygnujesz z Usługi przed końcem opłaconego miesiąca, rezygnacja stanie się skuteczna natychmiast i nie zostaniesz ponownie obciążony kosztami. Nie będziemy dokonywać częściowych zwrotów w przypadku, gdy użytkownik zrezygnuje z usługi w środku cyklu rozliczeniowego.

Quality Unit, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek innej usługi Quality Unit, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub Twojego dostępu do Konta, a także utratę i zrzeczenie się wszystkich Treści znajdujących się na Twoim Koncie. Quality Unit zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Modyfikacje usług i cen

Quality Unit zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, świadczenia usługi (lub jej części) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Ceny wszystkich Usług, w tym między innymi miesięczne opłaty abonamentowe za korzystanie z Serwisu, mogą ulec zmianie za 30-dniowym wypowiedzeniem. Takie powiadomienie może zostać przekazane w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie zmian na stronie Quality Unit (www.qualityunit.com) lub w samej Usłudze.

Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.

Wszystkie treści zamieszczane w Serwisie muszą być zgodne z przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie. Twój profil i przesłane materiały pozostają Twoją własnością. Jeśli jednak Ty lub inna osoba posiadająca konto pod Twoim kontem upubliczni jakiekolwiek treści, zgadzasz się na to, aby inni mogli je oglądać i udostępniać.

Quality Unit nie kontroluje wstępnie treści, ale Quality Unit i osoby przez nią wyznaczone mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić lub usunąć wszelkie treści dostępne za pośrednictwem serwisu.

Warunki ogólne

Użytkownik korzysta z Serwisu na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie “tak jak jest” i “tak jak jest dostępna”.

Pomoc techniczna jest udzielana wszystkim posiadaczom kont i jest dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i czatu internetowego w dni robocze.

Użytkownik rozumie, że Quality Unit korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do działania Serwisu.

Nie wolno modyfikować, adaptować lub hakować Serwisu ani modyfikować innej strony internetowej w taki sposób, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Serwisem, Quality Unit lub jakąkolwiek inną usługą Quality Unit.

Nie wolno odtwarzać ani ponownie wykorzystywać kodu źródłowego, który jest publicznie dostępny. Dotyczy to również wszystkich skryptów javascript.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części serwisu, sposobu korzystania z serwisu, kodu komputerowego obsługującego serwis ani dostępu do serwisu bez zgody Quality Unit.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać Treści i Konta zawierające Treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierają groźby, zniesławienia, oszczerstwa, obsceniczne lub są w inny sposób niedopuszczalne albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Słowne, fizyczne, pisemne lub inne formy nadużycia (w tym groźby znęcania się lub odwetu) w stosunku do jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub członka zarządu Quality Unit spowodują natychmiastowe zamknięcie konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Usług, w tym Treści Użytkownika, może odbywać się w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać, publikować ani transmitować niepożądanych wiadomości e-mail ani wiadomości typu “spam”.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jeśli zużycie pasma przekroczy miesięczny limit, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta użytkownika do czasu zmniejszenia zużycia lub uaktualnienia konta.

Quality Unit nie gwarantuje, że (i) usługa spełni Twoje konkretne wymagania, (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem usługi spełni Twoje oczekiwania.

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że Quality Unit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, dobrej woli, użytkowania danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli Quality Unit została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z serwisu; (ii) kosztów nabycia zastępczych towarów i usług wynikających z jakichkolwiek produktów/danych/informacji/usług zakupionych lub uzyskanych/wiadomości otrzymanych/transakcji zawartych za pośrednictwem lub z serwisu; (iii) nieuprawnionego dostępu lub zmiany Twoich transmisji/danych; (iv) oświadczeń lub postępowania osób trzecich w serwisie; lub (v) wszelkich innych spraw związanych z serwisem.

Niewykonanie przez Quality Unit jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit i reguluje korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a Quality Unit (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować na adres support at QualityUnit dot com.

Zaktualizowano 2 maja 2019 r.

Powiązane Artykuły

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our polityka prywatności i plików cookie.

×

Umów się na indywidualną rozmowę i dowiedz się, jakie korzyści Post Affiliate Pro może przynieść Twojej firmie.

Jesteśmy dostępni w wielu terminach

Umów się na rozmowę
Start Free Trial